1
Bạn c�n h� tr�?

Sáng chế, Giải pháp hữu ích

  • Tư vấn về khả năng đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích;
  • Tra cứu và cung cấp thông tin sáng chế ở Việt Nam và nước ngoài;
  • Viết bản mô tả, Soạn thảo và Nộp đơn đăng ký bảo hộ SC/GPHI;
  • Phản đối, Khiếu nại và Hủy hiệu lực Bằng độc quyền SC/GPHI;
  • Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền SC/GPHI;
  • Sửa Đơn, Sửa Bằng độc quyền SC/GPHI;
  • Chuyển nhượng, Li-xăng Sáng chế/GPHI;
  • Tư vấn về vi phạm sáng chế và biện pháp xử lý vi phạm.
You are here:

Khách hàng tiêu biểu