1
Bạn c�n h� tr�?

ĐÃ CÓ HƯỚNG DẪN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM 2023

Ngày 10/11/2023, Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 25-HD/BTCTW về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn một số nội dung như sau:

Về đối tượng kiểm điểm

- Đối tượng kiểm điểm cấp ủy ở cơ sở, gồm: ban thường vụ Đảng ủy cơ sở, nơi không có ban thường vụ thì kiểm điểm Đảng ủy cơ sở; Đảng ủy bộ phận; chi ủy cơ sở; chi ủy trực thuộc Đảng ủy cơ sở; chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận.

- Các cấp ủy, Đảng đoàn, ban cán sự Đảng trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn tập thể lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hằng năm bảo đảm thực chất, đúng quy định, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm cụ thể hóa, xây dựng các nội dung kiểm điểm, bộ tiêu chí đánh giá, tiêu chí xếp loại phù hợp với từng đối tượng tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý.

Về chuẩn bị kiểm điểm

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể và lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cơ quan, đơn vị cùng cấp có liên quan. Dự thảo báo cáo kiểm điểm gửi trước cho các thành viên tham gia hội nghị kiểm điểm ít nhất 03 ngày làm việc.

Mỗi cá nhân làm một bản tự kiểm điểm theo Mẫu 2A, 2B.

Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp thành lập đoàn (hoặc tổ) công tác dự, chỉ đạo kiểm điểm ở những nơi có gợi ý kiểm điểm; phân công cấp ủy viên, cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy dự, chỉ đạo, tổng hợp kết quả kiểm điểm ở cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý cấp dưới và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thời gian tổ chức kiểm điểm của tập thể, cá nhân ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý trực thuộc Trung ương tối thiểu là 02 ngày.

Đối với những nơi Bộ Chính trị, Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm thì thời gian kiểm điểm tối thiểu là 03 ngày. Các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương quy định thời gian kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu